เกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม โดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและศาสตร์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ การพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกได้ ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศให้ดียิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “เบญจมิตร” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในบริบทที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอื่นๆ ในอนาคต

รายงานการประชุมเครือข่ายเบญจมิตรในการประชุมระดับชาติและนานาชาติจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน